Zachęcamy do zapoznania się ze Standardami pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży.

Standardy są propozycją uporządkowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży spędzających czas w przestrzeni miejskiej m.st. Warszawa.
W dokumencie precyzyjnie scharakteryzowano założenia pedagogiki podwórkowej, pedagogiki ulicy, streetworkingu oraz określono zadania realizatorów każdej z form – wychowawcy podwórkowego, pedagoga ulicy, streetworkera. Ponadto szczegółowo określono: adresatów działań, jak i szereg aspektów organizacyjno-metodycznych (m.in.: etapy, organizację, teren oraz czas trwania programu; główne metody, techniki i formy pracy; warunki współpracy z rodzicami i lokalnym systemem wsparcia; wymagania dotyczące kadry i prowadzonej dokumentacji; sposób i narzędzia ewaluacji).

Zaproponowaną wersję standardów opracował zespół roboczy kierowany przez Koordynatora Ośrodka Pedagogiki Ulicy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka".