Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. organizowanie i nadzorowanie szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących z CWR RW oraz kadry zatrudnionej w CWR RW;

2. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;

3. organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych;

4. komunikacja z przedsiębiorcami, instytucjami i innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

5. organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;

6. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących wyżej wymienionych działań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Stanowisko pracy:

związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Oferujemy:

Wymagania niezbędne:

Dodatkowym atutem będą:

Poszukujemy osoby:

Wymagane dokumenty:

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

lub

lub

z dopiskiem na kopercie:
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

Termin składania ofert do dnia 30 września 2021 r.

Informacje dodatkowe:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.