Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
Stara 4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Starszy referent ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki;
 2. Przygotowywanie i sporządzanie not księgowych;
 3. Przygotowywanie i sporządzenie sprawozdań do GUS-u;
 4. Wprowadzanie umów do Centralnego Rejestru Umów;
 5. Przygotowywanie przelewów dla pracowników oraz innych podmiotów na podstawie dokumentów płatniczych uprzednio zaakceptowanych zgodnie z obowiązującą w Centrum Polityką Rachunkowości;
 6. Współpraca z bankiem;
 7. Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;
 8. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 10. Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Głównego Księgowego wchodzących w zakres Działu Księgowości;
 11. Zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika Działu Księgowości.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.


Stanowisko pracy:

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.


Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

lub złożenie osobiście/pocztą  do sekretariatu  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 11.02.2022 r.  

z dopiskiem na kopercie: 
starszy referent ds. płac i księgowości                                     

                  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy 
w terminie do dnia 11.02.2022 r.

Aplikacje niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.