Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 "Wykaz cenowy".

Termin składania ofert upływa 21.11.2023 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

22.11.2023 - Protokół nr 1


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
15-11-2023 15:22:28Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
22-11-2023 11:22:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło