Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę nabiału i produktów mlecznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 "Wykaz asortymentowo-cenowy" i Załączniku nr 4  "Opis przedmiotu zamówienia".

Termin składania ofert upływa 11.01.2024 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

11.01.2024 - Protokół


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-12-2023 10:28:21Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
11-01-2024 16:11:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło