CWR2

 

 

Centrum w nowej odsłonie, jako miejska instytucja wsparcia rodziny, będzie bezpośrednio kontynuowało długą tradycję i statutową działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych, realizując program pomocy pod tym samym tytułem i w tej samej formule. Ogniska niezmiennie jako placówki wsparcia dziennego będą wspomagać młodych Warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów. Rodzice znajdą pomoc w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Zespół Ognisk Wychowawczych, jako placówka wsparcia dziennego, mógł jedynie prowadzić ogniska i udzielać wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Ta bardzo ważna działalność wykorzystywała tylko część potencjału naszej instytucji. Zaczęliśmy więc szukać możliwości prawnych, które pozwoliłyby wspierać rodziny warszawskie nie tylko poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Okazało się, że jedyną drogą jest powołanie nowej instytucji pomocy społecznej, w ramach której będzie można prowadzić różne działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziny. Dlatego została powołana nowa instytucja, która dzięki innej formie prawnej i dokonaniu zmian funkcjonalnych będzie mogła w szerszym zakresie realizować swój cel.

Nowa formuła organizacyjna otworzyła liczne możliwości podejmowania dodatkowych działań w zakresie profilaktyki społecznej i budowania kapitału społecznego Warszawy. Ta zmiana umożliwiła realizowanie wielu zadań odpowiadających na potrzeby warszawskich rodzin, które wychodzą poza zakres działalności placówki wsparcia dziennego. Jako Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" będą wdrażane innowacyjne rozwiązania dla wzmocnienia warszawskich rodzin oraz wspólnot lokalnych, w których funkcjonują.

Oprócz prowadzenia placówek ZOW, realizujemy także kompleksową działalność na rzecz wspierania rodziny na terenie Warszawy, w tym:

 • 10 placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia,

 • inicjatywy wspomagające rodziców w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

 • kluby malucha,

 • klub seniora,

 • wyjazdy socjoterapeutyczne

 • szkolenia i warsztaty psychopedagogiczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne,

 • prowadzimy zajęcia dla praktykantów i stażystów kierunków psychologicznych i pedagogicznych oraz wolontariat dla osób zainteresowanych obszarami, w których pracujemy.

Pracujemy z:

 • dziećmi z problemami szkolnymi, wychowawczymi, społecznymi, emocjonalnymi i poznawczymi,

 • osobami niepełnosprawnymi (Ognisko „Marymont”),

 • rodzinami o trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej (bezrobocie, nałogi, marginalizacja społeczna, bieda, itd.),

 • seniorami (Klub Seniora „Wrzos” przy Ognisku „Grochów”),

 • ze społecznościami lokalnymi znajdującymi się w okolicy zamieszkania naszych wychowanków i ich rodzin (np. program lokalnych systemów wsparcia),

 • współpracujemy z instytucjami pomocowymi i wychowawczymi (szkoły, centra pomocy społecznej, kuratorzy, sądy rodzinne, itd.),

 

 

Nasza codzienna praca w Ogniskach opiera się na:

 • przygotowywaniu wspólnie z dziećmi posiłków oraz sprzątaniu ogniska, ucząc je podstawowych umiejętności codziennych oraz odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,

 • wspieraniu w codziennej nauce i odrabianiu lekcji,

 • tworzeniu społeczności korekcyjnych, poprzez pracę socjoterapeutyczną uczymy wychowanków radzenia sobie z emocjami, bycia w grupie i budowania zdrowych relacji społecznych,

 • prowadzeniu projektów tematycznych mających na celu rozwój kompetencji społecznych oraz zainteresowań pozaszkolnych,

 • prowadzeniu młodzieżowego klubu wolontariackiego dla wychowanków, ucząc ich zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności.

Prowadzimy również działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, a także takie, które mają na celu rozwój i promocję wolontariatu. Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury i sztuki, ze szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami pomocowymi.