Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
UL. STARA 4
00-230 WARSZAWA
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. administracji i realizacji zamówień publicznych i inwestycji
w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
- współpraca z inwestorem przy przygotowaniu inwestycji;
- reprezentowanie Inwestora w relacjach z Wykonawcą;
- kompletowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej;
- prowadzenie dokumentacji budowalnej i przygotowanie procesu inwestycyjnego;
- współpraca i rozwiązywanie bieżących problemów przy realizacji inwestycji;
- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej do odbioru końcowego;
- prowadzenie spraw administracyjnych budynków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy:
Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W Budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• nieposzlakowana opinia
• umiejętność sprawnej obsługi komputera
• wykształcenie wyższe – (inżynier) budowlane i minimum 3 letni staż pracy;
• doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:
• obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń
• doświadczenie przy realizacji obiektów budowlanych
• doświadczenie zawodowe przy remontach obiektów zabytkowych będzie dodatkowym atutem.
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku
• powyżej 4 letni staż pracy
• zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-06-2017 16:30:34Specjalista ds. administracji i realizac...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl