Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. STARA  4, 00-230 WARSZAWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań z zakresu: 
- zamówienia publiczne, 
- inwestycja budowlane,
- remonty inwestycyjne,
- zakupy inwestycyjne.
2. Rozliczanie kosztów inwestycji.
3. Uzyskiwanie informacji o stanie formalno-prawnym realizacji zadań inwestycyjnych.
4. Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych.  
5. Ocena stanu realizacji w/w zadań inwestycyjnych, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji. 
6. Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych.
7. Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji. 
8. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań przetargowych.
9. Przygotowywanie ogłoszeń  dotyczących zamówień publicznych.
10. Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne :

· obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· umiejętność sprawnej obsługi komputera

· wykształcenie średnie techniczne lub budowlane  i minimum 3 letni staż pracy .

· wykształcenie wyższe (prawo lub zamówienia publiczne).

· doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w dziedzinie zamówień publicznych i  inwestycji.

·           

Wymagania dodatkowe:

· obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

· znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

· powyżej 3 letni staż pracy

· zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły  

·   kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w zakresie zamówień publicznych i inwestycji

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

·   dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20.03.2017 r.  

z dopiskiem na kopercie: specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27.11.2017 r.

 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
16-11-2017 13:55:41Specjalista ds. zamówień publicznych i i...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
16-11-2017 14:02:41Specjalista ds. zamówień publicznych i i...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl