Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Zatrudnienie w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w terminie od 09.2018r. do 30.06.2020r.

Praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 8.00 - 19.00.

Wynagrodzenie brutto 4 170,00 złotych.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Wypracowanie wraz z zatrudnionymi korepetytorami oraz trenerami modelowego programu wsparcia edukacji dla wszystkich placówek wsparcia dziennego w Warszawie z uwzględnieniem:

 • analizy potrzeb i możliwości wychowanków we współpracy z psychologiem i wychowawcami w placówce;
 • wypracowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych w świetlicach socjoterapeutycznych (optymalna rekrutacja i dobór personelu dydaktycznego, zalecane czas i metodyka pracy z wychowankiem, indywidualnie i w małych grupach, niezbędne pomoce dydaktyczne, warunki do pracy dydaktycznej);
 • przeprowadzenie pilotażu programu w wybranych placówkach wsparcia dziennego, jego ewaluacja i opracowanie standardów pracy dla Urzędu m.st. Warszawy;
 • stworzenie programu merytorycznego zajęć oraz nadzór nad jego należytą realizacją.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe: psychologia, pedagogika, dydaktyka, metodyka;
 • udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy;
 • znajomość rynku usług edukacyjnych oraz najnowszych trendów w nauczaniu;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia i ewaluacji projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, psychologicznymi, poznawczymi i zaburzeniami zachowania;
 • znajomość specyfiki pracy w placówkach wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • komunikatywny angielski w piśmie i mowie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Umiejętności interpersonalne: 

zdolności organizacyjne i koordynacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, zaangażowanie.

 

Aplikacja:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • wypełniona i odręcznie podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (załącznik nr 1 stanowiący integralną część ogłoszenia).

 

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

 

Zgłoszenia:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Instruktor ds. kulturalno-oświatowych”

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Instruktor ds. kulturalno-oświatowych”.

Termin składania ofert do dnia 12 października 2018r.

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Miejsce pracy – Centrala Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (tymczasowo na okres do 06.2019 roku – ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa).
 • Budynki Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie ww.centrumwspieraniarodzin.pl lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
10-09-2018 15:31:57Nabór na wolne stanowisko - instruktor d...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
20-09-2018 17:09:37Nabór na wolne stanowisko - instruktor d...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
05-10-2018 13:24:50Nabór na wolne stanowisko - instruktor d...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl