Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4, 00-230 WARSZAWA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 Zastępca dyrektora   -   w wymiarze pełny etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

· zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum,

· zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora,

· inicjowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania Centrum, w tym usprawnienie obsługi administracyjnej,

· planowanie i organizowanie pracy podległych komórek, a także nadzór nad realizacją wykonywanych zadań,

· zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w Centrum,

· udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca na czwartym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

·    obywatelstwo polskie

·    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·    nieposzlakowana opinia

·    wykształcenie wyższe minimum II stopnia z zakresu: administracji, prawa, zarządzania

·    co najmniej 3 – letnie doświadczanie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim

·    minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagania dodatkowe:

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

· znajomość pakietu biurowego MS Office

· pożądane kompetencje: myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające:

      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - zastępcy dyrektora w CWR RW

· podpisany odręcznie list motywacyjny

· kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia

· kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany 3 – letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

· podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

· podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

· podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· podpisana odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk oświadczenia jest dołączony do ogłoszenia)

· dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, w terminie do dnia 13.11.2018 r. z dopiskiem: zastępca dyrektora.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13.11.2018 r.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora.

 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-11-2018 11:41:09Nabór na wolne kierownicze stanowisko ur...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
02-11-2018 11:41:50Nabór na wolne kierownicze stanowisko ur...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
02-11-2018 11:46:25Nabór na wolne kierownicze stanowisko ur...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl