Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

zatrudni na zastępstwo

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4000 zł. + dodatek stażowy.

Termin składania CV do 31.01.2021

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. realizowanie zadań związanych z:
a. zamówieniami publicznymi;
b. inwestycjami budowlanymi;
c. remontami inwestycyjnymi;
d. zakupami inwestycyjnymi;
e. rozliczaniem kosztów inwestycji;
f. sprawozdawczością inwestycyjną;
2. realizacja zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z Regulaminem; koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie i sprawdzanie projektów umów przed przedłożeniem ich do akceptacji radcy prawnemu lub adwokatowi;
3. współpraca i rozwiązywanie bieżących problemów przy realizacji inwestycji;
4. opracowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia przy współpracy z innymi działami;
5. przechowywanie całości dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych do chwili zakończenia procedury przetargowej;
6. prowadzenie ewidencji przetargów związanych z zamówieniami publicznymi;
7. wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
8. opracowywanie rocznych programów inwestycyjnych;
9. ustalanie wartości zamówienia (szacowanie) lub weryfikacja szacowania dokonanego przez inne działy;
10. przygotowanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i udział w przygotowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych;
11. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami kancelaryjnymi;
12. współpraca z dyrektorem, zastępcami dyrektora i innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowaniu inwestycji;
13. reprezentowanie Centrum w relacjach z wykonawcą;
14. współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:
związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera;
 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne). Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);
 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku;
 • 4- letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres;
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w dziedzinie zamówień publicznych
  i inwestycji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 •  podpisane odręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające treść zgody: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”;
 • list motywacyjny
 • podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk -klauzula informacyjna – jest dołączony do ogłoszenia)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, list motywacyjny i podpisaną klauzulę na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub złożenie osobiście do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa w terminie do dnia 31.01.2021 r.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-01-2021 14:06:18Specjalista ds. zamówień publicznych i i...Katarzyna Boszko