Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko 
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. organizowanie i nadzorowanie szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących z CWR RW oraz kadry zatrudnionej w CWR RW: 

  a. współtworzenie programu merytorycznego: analiza potrzeb odbiorców, poszukiwanie i weryfikacja wykonawców, udział w negocjowaniu zakresów programów szkoleń,
  b. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań,
  c. zapewnianie sali, sprzętu, opracowywanie kalendarza szkoleń, organizacja kwestii związanych z zakupem i transportem materiałów na szkolenie i sprzętu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy,
  d. przygotowywanie, rejestrowanie certyfikatów i nadzór nad ich przekazaniem uczestnikom;

 2. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,:

  a. współtworzenie programu merytorycznego: analiza potrzeb odbiorców, poszukiwanie i weryfikacja wykonawców, udział w negocjowaniu zakresów programów szkoleń,
  b. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań,
  c. zapewnianie sali, sprzętu, opracowywanie kalendarza szkoleń, organizacja kwestii związanych z zakupem i transportem materiałów na szkolenie i sprzętu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy,
  d. przygotowywanie, rejestrowanie certyfikatów i nadzór nad ich przekazaniem uczestnikom

 3. organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych: 

  a. ustalanie terminów,
  b. składanie zamówień na materiały szkoleniowe i plastyczno-techniczne niezbędne przy realizacji wyjazdów,
  c. organizacja transportu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy, nadzór nad dokumentacją dotyczącą wyjazdu,
  d. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami (socjoterapeutami), grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań;

 4. komunikacja z przedsiębiorcami, instytucjami i  innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

  a. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, 
  b. negocjowanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
  c. rozliczanie; organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;   

 5. organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;

 6. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących wyżej wymienionych działań.

Miejsce pracy: 
Praca w budynku siedziby Centrum, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          
związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę od lipca 2021r. w wymiarze cały etat,
 • praca w godzinach pomiędzy 8.00 – 16.00,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3500 – 3800 zł/brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) oraz
 • dodatek stażowy,
 • dodatek motywacyjny,
 • 13ste wynagrodzenie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość specyfiki organizacji szkoleń;
 • znajomość specyfiki pracy w placówkach wsparcia dziennego i opiekuńczych;
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustaw, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego oraz żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, finansach publicznych i Prawo zamówień publicznych; 
 • komunikatywny angielski w piśmie i mowie.

Poszukujemy osoby:

 • posiadającej zdolności organizacyjne i koordynacyjne, 
 • posiadającej zdolności analityczne, 
 • komunikatywnej, 
 • potrafiącej odnaleźć się zarówno w pracy zespołowej jak i samodzielnej,
 • odpornej na stres, 
 • odpowiedzialnej, 
 • obowiązkowej,
 • dokładnej i spostrzegawczej,
 • angażującej się w wykonywaną pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV; 
 • List motywacyjny (obowiązkowo); 
 • wypełnionej i odręcznie podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 •  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

lub 

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: 
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

Termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2021r. 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-05-2021 16:05:11Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w...Katarzyna Boszko