Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 
Stara 4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. realizowanie zadań związanych z:
  1. zamówieniami publicznymi;
  2. inwestycjami budowlanymi;
  3. remontami inwestycyjnymi;
  4. zakupami inwestycyjnymi;
  5. rozliczaniem kosztów inwestycji;
  6. sprawozdawczością inwestycyjną;
 2. realizacja zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z Regulaminem; koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez sporządzanie i sprawdzanie projektów umów przed przedłożeniem ich do akceptacji radcy prawnemu lub adwokatowi;
 3. współpraca i rozwiązywanie bieżących problemów przy realizacji inwestycji;
 4. opracowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia przy współpracy z innymi działami;
 5. przechowywanie całości dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych do chwili zakończenia procedury przetargowej;
 6. prowadzenie ewidencji przetargów związanych z zamówieniami publicznymi;
 7. wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedkładanie propozycji  rozwiązań naprawczych;
 8. opracowywanie rocznych programów inwestycyjnych;
 9. ustalanie wartości zamówienia (szacowanie) lub weryfikacja szacowania dokonanego przez inne działy;
 10. przygotowanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i udział w przygotowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych;
 11. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami kancelaryjnymi;
 12. współpraca z dyrektorem, zastępcami dyrektora i innymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowaniu inwestycji;
 13. reprezentowanie Centrum w relacjach z wykonawcą;
 14. współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy: 

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Toalety  dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na  stanowisku  pracy  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Wymagania niezbędne:

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 nieposzlakowana opinia

 umiejętność sprawnej obsługi komputera 

 wykształcenie wyższe  (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne). Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

 obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

 2- letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

 zdolności organizacyjne, obowiązkowość, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

∙ doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w dziedzinie zamówień publicznych
i  inwestycji.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •   curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające: 
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe minimum I stopnia 
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 2 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na podobnym stanowisku
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk - klauzula informacyjna - jest  dołączony do ogłoszenia)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub złożenie osobiście  do sekretariatu  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 26.08.2021r.
z dopiskiem na kopercie: Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji                                    

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 26.08.2021r.


Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-08-2021 12:42:56Specjalista ds. zamówień publicznych i i...Katarzyna Boszko