Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat/na zastępstwo (z możliwością przedłużenia na czas nieograniczony) 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. organizowanie i nadzorowanie szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących z CWR RW oraz kadry zatrudnionej w CWR RW;
2. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
3. organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych;
4. komunikacja z przedsiębiorcami, instytucjami i  innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
5. organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;
6. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących wyżej wymienionych działań.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              
Miejsce pracy:
- praca w budynku siedziby Centrum, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa i poza nim.
- toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          
- związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze cały etat od zaraz do 10.06.2022 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),
- praca w godzinach pomiędzy 8.00 - 16.00,
- wynagrodzenie zasadnicze 3.000 – 3.800 zł/brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) oraz dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, 13ste wynagrodzenie,
- pracę w doświadczonym i zgranym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia,
- pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie,
- obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będą:
- znajomość specyfiki organizacji szkoleń.

Poszukujemy osoby:
- posiadającej zdolności organizacyjne i koordynacyjne,
- posiadającej zdolności analityczne,
- komunikatywnej,
- potrafiącej odnaleźć się zarówno w pracy zespołowej jak i samodzielnej,
- odpornej na stres,
- odpowiedzialnej,
- obowiązkowej,
- dokładnej i spostrzegawczej,
- angażującej się w wykonywaną pracę.

Wymagane dokumenty:
- CV;
- List motywacyjny (obowiązkowo);
- wypełnionej i odręcznie podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.
 
Dodatkowo (nieobligatoryjnie):
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
- kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:
drogą mailową na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl

lub
osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
lub
za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

Termin składania ofert do dnia 31 marca 2022 r.
 
Informacje dodatkowe:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-03-2022 16:45:13Instruktor ds. kulturalno-oświatowych do...Katarzyna Boszko