Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Stara 4, 00-230 Warszawa 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

SPECJALISTA ds. doskonalenia zawodowego - szkolenia, wolontariat i praktyki

w wymiarze  1 etatu

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku należeć będzie:

1. organizowanie i nadzorowanie superwizji, szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących w ramach programu lojalnościowego Miasto Korzyści i kadry zatrudnionej w ZOW, oraz kadry jednostek pomocy społecznej

 • współtworzenie programu merytorycznego – analiza potrzeb odbiorców, poszukiwanie
  i weryfikacja wykonawców, udział w negocjowaniu zakresu programów szkoleń
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań
 • zapewnianie sali, sprzętu, opracowywanie kalendarza szkoleń, organizacja kwestii związanych z zakupem i transportem materiałów na szkolenie i sprzętu, ubezpieczenia, listy uczestników komunikacja uczestnicy – wykonawcy
 • przygotowywanie, rejestrowanie certyfikatów i nadzór nad ich przekazaniem uczestnikom.

 2. współpraca z pracownikami innych działów, komórek Centrum w zakresie identyfikacji potrzeb organizacji w zakresie szkoleń, zaangażowania wolontariuszy i organizacji praktyk

3. opracowywanie i aktualizowanie spójnej koncepcji i rozwiązań w zakresie organizacji szkoleń, zaangażowania wolontariatu i organizacji praktyk

4. koordynacja współpracy z wolontariuszami i praktykantami, w tym m.in.:

 • prowadzenie spotkań i naboru wolontariuszy oraz praktykantów
 • dopilnowanie kwestii formalnych (umowa/porozumienie, ubezpieczenie, zapoznanie z kulturą organizacyjną)
 • przygotowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi do wykonywania zadań
 • zaplanowanie i zorganizowanie szkoleń
 • wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy oraz praktykantów do pracy
 • opracowywanie programów i harmonogramów pracy
 • nadzorowanie wykonywanej pracy i dbanie o ich rozwój
 • dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy
 • przeprowadzanie spotkań okresowych i podsumowujących
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy oraz praktykantów
 • ewaluacja pracy wolontariuszy oraz praktykantów.

4. zbudowanie sprawnej komunikacji oraz przepływu informacji o działaniach szkoleniowych, wolontariacie i praktykach  wewnątrz i na zewnątrz CWR RW

5. zbudowanie sprawnej komunikacji oraz przepływu informacji o działaniach szkoleniowych, wolontariacie i praktykach  wewnątrz i na zewnątrz CWR RW

6. pozyskiwanie nowych oraz utrzymywanie kontaktów z partnerami, m.in. instytucjami edukacyjnymi, publicznymi i samorządowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu w zakresie organizacji szkoleń, wolontariatu i praktyk

7. współpraca w komunikowaniu działań na zewnątrz organizacji, w tym wsparcie w prowadzeniu kanałów społecznościowych CWR

8. udział w wydarzeniach promocyjnych, okolicznościowych dla pracowników oraz odbiorców działań prowadzonych w CWR

9. prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych zadań i projektów zgodnie z obowiązującymi w  Centrum procedurami

10. wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez przełożonego dotyczących pracy zgodnej z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy

Umiejętności na stanowisku:

 1. znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej,
 2. wiedza w zakresie ustaw o:
 • pomocy społecznej
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • finansach publicznych
 • zamówieniach publicznych.
 1. umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office (Word, Excell)
 2. doświadczenie w wystąpieniach publicznych, w tym prowadzenie spotkań i wydarzeń, przedstawiania prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej A2
 4. kompetencje: doświadczenie w pracy jako wolontariusz, umiejętność współpracy w zespole, planowania i organizacji zadań, rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność
 5. predyspozycje osobowościowe: poszanowanie i satysfakcja z pracy z drugim człowiekiem, budowanie pozytywnej atmosfery pracy, budząca zaufanie, identyfikacja z organizacją, komunikacja, sumienność, współpraca, kultura obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:    

Miejsce pracy w strukturze CWR RW: biuro CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Praca w budynku na parterze. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Stanowisko pracy: związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi, przemieszczaniem się po Warszawie oraz wyjazdami poza Warszawę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę
 2. dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umów o pracę)
 3. dodatek motywacyjny
 4. trzynaste wynagrodzenie
 5. pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 6. rozwój zawodowy – szkolenia pracownicze
 7. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 8. szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny
 9. zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku specjalisty, zgodnie z zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dnia 13 grudnia 2023 r., wynosi nie mniej niż 5350 zł brutto. Indywidualna wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. umiejętność sprawnej obsługi komputera
 6. wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane kierunki m.in. psychologia, pedagogika, socjologia, administracja publiczna, polityka społeczna
 7. Staż pracy: minimum 3-letni staż pracy, w tym: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w koordynowaniu zadań i projektów lub doświadczenia związanego z koordynacją wolontariatu w organizacji lub szkoleń w dziale zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. list motywacyjny
 3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 5. kopie świadectw pracy
 6. oświadczenie o:
  1. posiadanym obywatelstwie
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  4. publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w wybrany sposób:

 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłanie pocztą lub złożenie osobiście do sekretariatu na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 14 kwietnia 2024 r.  z dopiskiem na kopercie: Specjalista ds. rozwoju zawodowego - szkolenia, wolontariat i praktyki. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie do 14 kwietnia 2024 r.  

W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora: Iwona Łabajczyk, tel: 574 162 850 (w godz. 8-16), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej:

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 6. c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest

dobrowolne.

 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………...................................................… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),  na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/          

 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-03-2024 11:01:38Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska
28-03-2024 11:18:37Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska
28-03-2024 11:18:58Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska
28-03-2024 11:20:11Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska
28-03-2024 16:14:55Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska
08-05-2024 12:47:26Specjalista ds. doskonalenia zawodowego...Marzena Murawska