Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

1. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 MP C2011SP
2. Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, 00-231 Warszawa,
ul. Stara 4
3. Sposób obliczenia ceny: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie internetowego rozeznania rynku.
4. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2017r.
5. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT
6. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminem jej składnia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2017r do godz.16:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
11. Warunki udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.
12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paulina Rakowska, tel.601 072 162, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13. Załączniki:
1) Formularz ofertowy.
2) Opis przedmiotu zamówienia.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-12-2017 16:25:26Zapytanie ofertowe - zakup urządzenia wi...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
08-12-2017 16:26:07Zapytanie ofertowe - zakup urządzenia wi...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl