Warszawa, 27.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy realizacji projektu „Lepszy Start na Ursynowie”, w okresie 14 maja 2018 – 30 czerwca 2019.

Nazwa projektu: „Lepszy Start na Ursynowie”- projekt realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

I Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 23.08.2017 r.).

II Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

III Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego w okresie Prowadzenie zajęć teatralnych przewidziane jest 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe, średnio 16 godzin miesięcznie przez 11 miesięcy przez 1 instruktora teatralnego, w okresie od maja do czerwca 2019.

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe dla grup do 15 uczestników przez 2 lata szkolne: 2017/2018 i 2018/2019.
  2. Organizacja co najmniej jednego wyjścia w miesiącu do instytucji kultury dla grup biorących udział w zajęciach teatralnych, w tym: teatru, opery, kina.
  3. Organizacja 2 występów artystycznych z udziałem uczestników grupy teatralnej, po jednym dla każdego z semestrów roku szkolnego (łącznie 4 występy).
  4. Rozbudzanie podczas prowadzonych zajęć umiejętności z zakresu warsztatu aktorskiego oraz różnych form artystycznych, zwiększanie świadomości kontekstów kulturowych, a także istniejących tekstów kulturowych.
  5. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie jego realizacji.

IV Termin realizacji zamówienia: 7 maja 2018 – 30 czerwca 2019

V Wymiar czasu świadczenia usługi instruktora teatralnego:

2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe, średnio 16 godzin zegarowych miesięcznie przez 11 miesięcy przez 1 instruktora teatralnego, łącznie nie więcej niż 176 godzin zegarowych

VI Miejsce świadczenia usługi instruktora teatralnego

Placówka wsparcia dziennego „Ognisko Ursynów” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

VII Ogólne wymagania, jakie musi spełnić kandydat:

Wymagane:

- wykształcenie kierunkowe wyższe z tytułem magistra (wiedza o teatrze, aktorstwo, reżyseria lub inny kierunek studiów ukończony w stopniu magistra oraz ukończenie kursu i/lub studiów podyplomowych dających uprawnienia instruktora teatralnego

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą

Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, empatia, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, dążenie do rozwoju, praca w zespole, zaangażowanie, branie odpowiedzialności, budowanie relacji, pasja.

VIII Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,

- zmiany terminów realizacji zamówienia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,

- wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty,

- negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

Dodatkowych informacji udziela Agata Koczowska pod numerem telefonu +48 695 289 815 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Załącznik nr 1. Formularz oferty   z oświadczeniami

X Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) godzinę zegarową świadczenia zadań instruktora teatralnego objętego niniejszym zamówieniem – waga kryterium: 60% (max 60 pkt);

- doświadczenie w świadczeniu zadań instruktora teatralnego – waga kryterium 40% (max 40 pkt);

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę realizacji zadań instruktora teatralnego objętego zamówieniem” otrzyma najkorzystniejsza oferta według wzoru:

zaoferowana cena ofertowa brutto /cena ofertowa brutto ocenianej oferty x 60 pkt

(w ofertach podlegających ocenie)

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu zadań instruktora teatralnego” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia – 20 punktów;

powyżej 3 lat doświadczenia – 40 punktów;

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 1), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma punktów z oceny kryterium 1 - 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zakłada wyłonienie jednego instruktora teatralnego, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę wynikającą z przyjętych kryteriów o których mowa w rozdz. X niniejszego zapytania ofertowego.

XI Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 maja 2018 r.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą e-mailową. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona na stronach internetowych pod adresem www.centrumwspieraniarodzinna.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

UWAGA!

Osoby zainteresowane niniejszym zapytaniem winny wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków przyjętymi Uchwałą nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego, łączne zaangażowanie personelu projektu /osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Wyłoniony Wykonawca wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie przepracowaną liczbą godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu karty czasu pracy.

W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany numer konta w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-04-2018 16:21:30Prowadzenie zajęć teatralnych przez inst...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
27-04-2018 16:21:40Prowadzenie zajęć teatralnych przez inst...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl