Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie".

Ww. przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2016 r. pod numerem 2615-2016.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2016 r. o godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.01.2016 r. o godz. 14:15.

 

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu [klik]: 

  • Ogłoszenie;
  • SIWZ;
  • Wzór umowy;
  • Dokumentacja projektowa;
  • Specyfikacje;
  • Przedmiary robót.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
12-01-2016 13:23:27Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2016 13:29:59Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2016 13:36:21Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2016 13:39:47Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2016 13:40:42Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2016 16:44:58Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl