Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 "Wykaz cenowy" i nr 4 "Wykaz ilościowo - asortymentowy".

Termin składania ofert upływa 20.10.2022 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

20.10.2022

Zmiany ilościowe w Załączniku nr 3 "Wykaz cenowy"

20.10.2022

Zmiana terminu składania ofert z 20.10.2022 godz. 12.00 na 21.10.2022 godz. 12.00

21.10.2022

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w wartości poniżej 130.000 złotych

24.10.2022

Protokół postępowania nr 2


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
13-10-2022 12:00:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
20-10-2022 10:42:25Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
21-10-2022 14:34:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
24-10-2022 15:00:11Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło