Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 "Wykaz cenowy" i nr 4 "Wykaz ilościowo - asortymentowy".

Termin składania ofert upływa 07.12.2022 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
30-11-2022 16:40:57Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
07-12-2022 13:41:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło