unnamed

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

14.02.2019 r.

Zamawiający informuje, że  14 lutego 2019 r. zamieszcza informację o wyniku postępowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami (informacja o wyborze, ogłoszenie o wyborze). 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

entrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. Dostawy artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Warszawy, w ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem 3 – Wykaz przedmiotowo-ilościowy.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności z dnia 29 stycznia 2019 r., nr ogłoszenia 1163381; www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2019 r., godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Oferty powinny być w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-01-2019 12:59:57Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów b...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
29-01-2019 13:01:45Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów b...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
29-01-2019 13:05:20Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów b...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
14-02-2019 16:43:02Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów b...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:25:45Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów b...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl