17.06.2020 r. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy i unieważnieniu postepowania (Protokół postepowania - 17.06.2020 r.)

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy w zakresie części 2 oraz unieważnienie postępowania w zakresie części 1 oraz 3 . Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2020 z podziałem na części:

Część 1 - Dostawa środków czystości;

Część 2 - Dostawa artykułów gospodarczych;

Część 3 -- Dostawa akcesoriów do odkurzaczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załącznikach nr 5,6,7 do Zaproszenia - "Wykazy ilościowo - asortymentowe" oraz w "Zaproszeniu do składania ofert - 05.06.2020 r. "

Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2020 r. do godziny 12:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
05-06-2020 14:45:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-06-2020 10:13:44Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek