UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1
 
W dniu 18 stycznia 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 postępowania pn. "Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j.polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy - spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka)".
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2
 
W dniu 16 stycznia 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 postępowania pn. "Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne."
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 14 stycznia 2019 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
 
 
ZMIANA NR 1 SIWZ
 

W dniu 8 stycznia 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ.

Zamawiający zamieszcza "Wyjaśnienie do SIWZ nr 1" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540003797-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.  
 
Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.
 
UWAGA 
zmianie uległ termin składania ofert - termin składania ofert upływa 14 stycznia 2019 r., o godzinie 13:00.
 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. "Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego”, z podziałem na 2 części  : 

Część 1: zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka),

Część 2: zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne.

W ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020    

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 663612-N-2018 z dn. 20.12.2018. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2019 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 13:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-12-2018 16:26:27POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
20-12-2018 16:47:29POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...Katarzyna Boszko
08-01-2019 13:12:40POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
14-01-2019 16:01:33POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
16-01-2019 14:50:19POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
18-01-2019 15:07:08POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:43:58POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE: Ogłoszenie w tr...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl