ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

22.02.2019 r.

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

 

30.01.2019 r.

Zamawiający w dniu 30 stycznia 2019 r. publikuje informację z sesji otwarcia ofert. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. "Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego”, 

Część 1: zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).

 

W ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020    

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 505737-N-2019 z dn. 21.01.2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.01.2019 r. o godz. 13:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
21-01-2019 16:19:49Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
21-01-2019 16:24:50Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
21-01-2019 16:27:17Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
30-01-2019 15:30:51Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
22-02-2019 14:07:07Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:27:13Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl