ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

23.09.2019

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

04.09.2019 r.

Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

09.08.2019 r.

Zamawiający publike informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

WYJAŚNIENA NR 1 DO SIWZ

01.08.2019 r.

Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Wyznaczono dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 05.08.2019 r.

Prosimy o zapoznanie sie z dokumentami

Termin składania ofert ulega zmianie - nowy termin: 09.08.2019 r. godz. 11:00

 

22.07.2019 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”,

(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych

 

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 576855-N-2019 z dnia 22.07.2019 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  7 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-07-2019 12:56:49Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
01-08-2019 13:35:46Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
01-08-2019 13:41:58Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
09-08-2019 14:10:34Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
04-09-2019 15:11:29Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
23-09-2019 13:39:41Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl